Rodzina 500+

ELEKTRONICZNA SKRZYNKA PODAWCZA

Sąd Rejonowy w Nowej Soli uruchomił za pośrednictwem portalu ePUAP znajdującego się pod adresem http://epuap.gov.pl możliwość przyjmowania dokumentów drogą elektroniczną.

Dokumenty można składać po uprzednim zarejestrowaniu się jako użytkownik pod adresem https://epuap.gov.pl/wps/portal/rejestracja-konta.

Posiadacz konta może rozpocząć korzystanie z Elektronicznej Skrzynki Podawczej po zalogowaniu do portalu ePUAP.

Podpis elektroniczny:
Aby przesłać dokumenty drogą elektroniczną obywatel musi posiadać bezpieczny podpis elektroniczny weryfikowany przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu.

Chcąc uzyskać kwalifikowany podpis elektroniczny należy zgłosić się do jednego z kwalifikowanych polskich centrów certyfikacji, których rejestr dostępny jest na stronie Narodowego Centrum Certyfikacji.

Podstawa prawna:

  • ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks Postępowania Administracyjnego (t.j. Dz.U. z 2013 r. poz. 267),
  • ustawa z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (t.j. Dz.U.z 2013 r. poz. 235),
  • ustawa z dnia 18 września 2001 r. o podpisie elektronicznym,
  • rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z 14 września 2011 r. w sprawie sporządzania pism w formie dokumentów elektronicznych, doręczania dokumentów elektronicznych oraz udostępniania formularzy, wzorów i kopii dokumentów elektronicznych (Dz.U. z 2011 r., nr 206 poz. 1216),
  • rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 27 kwietnia 2011 r. z sprawie zakresu i warunków korzystania z elektronicznej platformy usług administracji publiczenej (Dz.U. z 2011 r., nr 93, poz 546).

UWAGA!

Drogą elektroniczną nie mogą być wnoszone pisma procesowe, w tym m.in. pozwy, wnioski i oświadczenia,
w postępowaniu sądowym.

W związku z wejściem w życie z dniem 8 września 2016 roku przepisów:

  • Ustawy z dnia 10 lipca 2015 r. o zmianie ustawy – Kodeks cywilny, ustawy – Kodeks postępowania cywilnego oraz niektórych innych ustaw [Dz.U.2015.poz.1311]
  • Ustawy z dnia 22 lipca 2016 r. o zmianie ustawy – Kodeks postępowania cywilnego, ustawy – Prawo o notariacie oraz ustawy o zmianie ustawy – Kodeks cywilny, ustawy – Kodeks postępowania cywilnego oraz niektórych innych ustaw [Dz.U.2016.poz.1358],

których konsekwencją jest dopuszczalność prowadzenia korespondencji elektronicznej w zakresie pism procesowych za pomocą systemu teleinformatycznego, obsługującego postępowanie sądowe, uprzejmie informujemy, że Ministerstwo Sprawiedliwości rozpoczęło prace nad systemem, który zostanie wdrożony w sądach powszechnych w ustawowym terminie 3 lat od wejścia w życie ww. ustaw.