Rodzina 500+

SKARGI I WNIOSKI

Podstawa prawna

Zasady przyjmowania i rozpatrywania skarg i wniosków reguluje Ustawa z 27 lipca 2001 r. Prawo o ustroju sądów powszechnych (Dz.U.01.98.1070) – Rozdział 5a (art. 41a – 41e). Nowelizacja ustawy, m.in. w tym zakresie weszła w życie w dniu 28 marca 2012 r. (Dz. U.2011.203.1192). Wprowadzono zasady postępowania w sprawach rozpatrywania skarg i wniosków dotyczących działalności sądów powszechnych.

Wyciąg z Ustawy z 27 lipca 2001 roku "Prawo o ustroju sądów powszechnych"

Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 9 maja 2012 roku w sprawie skarg i wniosków dotyczących działalności sądów powszechnych (Dz. U. z 16 maja 2012 r. poz. 524) – weszło w życie 17 maja 2012 r. Określono szczegółowy tryb i organizację przyjmowania oraz rozpatrywania skarg i wniosków dotyczących działalności sądów powszechnych.

Tekst rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 9 maja 2012 roku

Właściwy organ określa art. 41b Ustawy z 27 lipca 2001 r. Prawo o ustroju sądów powszechnych:
Art. 41b.
§1. Organem właściwym do rozpatrzenia skargi lub wniosku, dotyczących działalności sądu, jest prezes sądu.
§2. Jeżeli skarga lub wniosek dotyczą działalności sądu okręgowego i sądu rejonowego, organem właściwym do rozpatrzenia jest prezes sądu okręgowego. Jeżeli skarga lub wniosek dotyczą działalności sądu apelacyjnego i sądu okręgowego, organem właściwym do rozpatrzenia jest prezes sądu apelacyjnego.

Wymogi formalne skargi/wniosku

Skarga/wniosek powinny zawierać:
• datę wniesienia skargi/wniosku,
• imię i nazwisko wnoszącego skargę/wniosek,
• adres wnoszącego skargę/wniosek,
• zwięzłą treść skargi/wniosku,
• sygnaturę akt sprawy oraz wskazanie Sądu, którego dotyczy skarga/wniosek.

Skargi nie podlegające rozpatrzeniu:
• nie podlegają rozpatrzeniu skargi w zakresie dotyczącym orzeczniczej działalności sądu, gdyż jest to dziedzina, w której sędziowie są niezawiśli.

Skargi pozostawiane bez rozpoznania:
• skargi lub wnioski zawierające treści znieważające lub słowa powszechnie uznawane za obelżywe zostają pozostawione bez rozpatrzenia, a skarżący bądź wnioskodawca zostaje powiadomiony o przyczynach pozostawienia skargi lub wniosku bez rozpatrzenia.

Wnoszenie skarg /wniosków:
Skargę/wniosek można złożyć:
• na piśmie adresując:

Prezes Sądu Rejonowego w Nowej Soli
ul. Piłsudskiego 24
67-100 Nowa Sól

skargi/ wnioski wnoszone na piśmie przyjmowane są w Biurze Podawczym Sądu:
• w Nowej Soli, przy ul. Piłsudskiego 24 (pok. 100 parter) lub drogą pocztową na ww. adres siedziby w Nowej Soli.

• za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres sekretariat@nowa-sol.sr.gov.pl (skargi i wnioski składane w ten sposób powinny zawierać wskazanie imienia i nazwiska wnoszącego oraz jego adres do korespondencji).

Termin załatwienia skargi/wniosku

Skargi i wniosku rozpatrywane są bez zbędnej zwłoki. Termin na załatwienie skargi i wniosku wynosi 30 dni, licząc od daty ich wpływu lub uzupełnienia niezbędnych informacji.